குறைவான தண்ணீர் உள்ள சாத்தையாறு அணை

மதுரை மாவட்டம் அலங்கால்லூர் அருகே பாலமேட்டில் உள்ள சாத்தியார் அனணயில் ,போதிய மனழ இல்லாததால் குறைவான நீர் உள்ளதை படததில் காணலாம்.

scroll to top